ТАРИФА НА СЕКЦИЯ „КРИТИКА“

ТАРИФА НА СЕКЦИЯ „КРИТИКА“ (2023)
Тази тарифа* има изцяло препоръчителен характер, като всички колеги, членове на
секция „Критика“, са свободни да работят по начина, по който преценят, че е най-добре в
съответната ситуация.
Сумите в тарифата са изчислени на база % от минимална работна заплата /МРЗ/ като
минимален праг на заплащане. В процентно отношение сумите отговарят на тарифите на
AICA Франция, пресметнато в български лева.
Тарифата е изготвена на база предложения на членовете на секцията, които изявиха
желание да се включат в изготвянето й, и е обсъдена на редовно заседание на секция
„Критика“. ● Тарифата касае проектна дейност и изкуствоведи на свободна практика. Тя НЕ
се отнася към специалистите на трудови правоотношения, които следва да се
регламентират от действащото законодателство и от работодателя, но би
могла да послужи за основа за преговори с него;
● Препоръчваме колегите да сключват договори за услугите, които предлагат,
както и да уреждат данъчните си права спрямо действащото в България
законодателство;
● Сумите са брутни;
● Минималната сума е процент от минималната работна заплата /МРЗ/ за
страната, или 780 лв. към януари 2023 г.; ● Не следва да има максимален праг, защото всеки е свободен да договори по
различен начин услугата, която предлага, дори и възможността тя да включва
бартер;
● Тарифата подлежи на актуализиране при промяна на минималната работна
заплата, както и на ежегодна база;
● В последната графа сумите се умножават по коефициент /х 25 %/ за научна
степен на лицето, което извършва работата;
● Когато изпълнението на поставената задача изисква пътуване до друго
населено място, то разходите за път, нощувки и други се договарят
допълнително.
ЗАБЕЛЕЖКА! Цените в тарифата на секция „Критика“ НЯМАТ задължителен характер и подлежат на договаряне, когато се касае за отношения между членове на СБХ и СБХ като отделно юридическо лице! 1 2 Откриване на изложба: Дейност Минимална сума Цена за 2023 г. Коефициент
научна степен
Откриване на самостоятелна
изложба
27 % от МРЗ 210 лв. х 25 %
Откриване на
обща/национална изложба
35 % от МРЗ 273 лв. х 25 %
Откриване на кураторска
изложба
45 % от МРЗ 351 лв. х 25 %
Относно тарифите за откриване на изложба, ПР обслужване и други вижте съответните графи! Връзки с обществеността: Дейност Минимална сума Цена за 2023 Коефициент научна степен Цялостна комуникационна стратегия на събитие/изложба
1 МРЗ 780 лв. х 25 %
Прес кит** 60 % от МРЗ 468 лв. х 25 %
Прессъобщение (до 1 стр.) 20 % от МРЗ 156 лв. х 25 %
Покана до медии 18 % от МРЗ 132 лв. х 25 %
Визуализация (за 1 тв. ч.) 5 % от МРЗ 39 лв. х 25 %
Постове за социални медии
(за 1 тв. ч.)
5 % от МРЗ 39 лв. х 25 %
Подготовка за интервю (за 1
тв. ч.)
5 % от МРЗ 39 лв. х 25 %
*Цялостна комуникационна стратегия за събитие или откриване на изложба (включва
прессъобщение, покана до медии, подбор на визуални материали, изготвяне на събитие
и/или постове в социални медии, откриване на изложбата).
*Прес кит включва само прессъобщение, покана и визуални материали. 3 Кураторска дейност: Дейност Минимална сума Цена за 2023 г. Коефициент
научна степен
Кураторски проект 2 МРЗ 1560 лв. х 25 %
Кураторски текст – до 1
страница
20 % от МРЗ 156 лв. х 25 %
Текст за каталог – от 2 до 5
стр.
45 % от МРЗ 351 лв. х 25 %
Текст за каталог – от 5 до 10
стр.
1 МРЗ 780 лв. х 25 %
Творчески час
/изследователска дейност/
40 лв. 40 лв. х 25 %
Международна изложба/
Национално участие
3 МРЗ 2340 лв. х 25 %
*Относно тарифите за откриване на изложба, ПР обслужване и други вижте съответните
графи!
Експертна дейност:
Относно експертната оценка на български и чужди произведения на изкуството да се има
предвид действащата тарифа на Експертната комисия към СБХ.
Посредническа дейност при продажба на произведения на изкуство: между 5 и 10 %
от стойността на колекцията или на произведението.
Консултантска дейност към колекции/колекционери: между 5 и 10 % от стойността на
колекцията или произведението. Тази стойност следва да бъде доказана с експертна
оценка и проверка на пазарната цена на съответния автор към настоящия момент.
Проектна дейност:

 • Писане на проект – от 1 до 5% от стойността на проекта, по договаряне;
 • Работа по проект, която се изплаща задължително отделно от заплатата:
  4
  Дейност Минимална
  сума
  Цена за 2023 г. Коефициент научна
  степен
  Проектна дейност 50% от МРЗ 390 лв. х 25 %
  Публикации:
  Дейност Минимална
  сума
  Цена за 2023 г. Коефициент научна
  степен
  Статия 15% от МРЗ 117 лв. х 25 %
  Студия 20% от МРЗ 156 лв. х 25 %
  Рецензия на научен труд 25% от МРЗ 195 лв. х 25 %
  Съставителство 30% от МРЗ 234 лв. х 25 %
  Книга/Монография 5 МРЗ 3900 лв. х 25 %
  Колективно издание % от 5 МРЗ в
  зависимост от
  участието на
  всеки съавтор
  х 25 %
  Други:
  Дейност* Минимална
  сума
  Цена за 2023 г. Коефициент научна
  степен
  Участие в
  обсъждане/кръгла маса и
  др.
  20 % от МРЗ 156 лв. х 25 %
  Специализирана лекция 30 % от МРЗ 226 лв. х 25 %
  Лекция/обучение с
  предоставяне на ноу-хау *
  1,5 МРЗ 1170 лв. х 25 %
  Журиране 30 % от МРЗ 226 лв. х 25 %
  5
  Частни уроци 1 учебен час
  от 45 минути
  5 % от МРЗ 39 лв. х 25 %
  *Обучения, по времето на които се предоставя ноу-хау: следва да бъдат уредени
  авторските права върху образователната програма/методиката в случаите, когато
  лекторът е неин автор. При обучения и лекции, които се стриймват и записват за по-
  нататъшно разпространение, авторските права трябва да бъдат изрично уредени в
  отделна клауза в договора.
  Авторски отчисления:
  Авторските отчисления, засягащи:
  ● Препечатване на авторски текст за комерсиални цели
  ● Препечатване на авторски текст за научни цели /цитиране/
  ● Стрийминг на лекция/презентация с комерсиални цели
  ● Стрийминг и запис на лекция/обучение с последващо разпространение
  следва да се регламентират с отделен договор, изготвен съгласно действащия Закон за
  авторското право и сродните му права на Р България.
  Изготвил:
  Секция „Критика“ към СБХ
  Юни, 2023 г.